Pérez Carrillo, Agustin, Universidad Autónoma Metropolitana, Mexico